Mitsubishi auto - Mitsubishi Lancer 1800 GSR Turbo (1981 a?? 1987).

Mitsubishi auto - Mitsubishi Lancer 1800 GSR Turbo (1981 a?? 1987).

Mitsubishi Lancer 1800 GSR Turbo (1981 a?? 1987).